• نظارت بر قیمت‌ها تشدید شود

    امام‌جمعه بجنورد با تاکید بر نظارت بر قیمت ها در بازار گفت: باید این اقدام ادامه یابد تا گران فروشی در بازار ایجاد نشود و مردم بار بیشتری را تحمل نکنند.

    • ۰۸:۲۸,شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸

  •  نظارت بر قیمت‌ها تشدید شود
شرق 24